INSCRIPCIÓ. Curs 2015-2016

El concurs de Dibuixos Matemàtics d'ABEAM és una activitat dirigida a centres educatius, l'objectiu principal de la qual és potenciar el gust per les matemàtiques des d'una vessant, sobretot, artística en els alumnes que cursen entre P3 i 5è de Primària.

Per a participar-hi cal que, des del centre participant, s'ompli i s'envii el següent formulari d'inscripció i es faci, si es requereix, l'abonament corresponent abans de l'10 de MARÇ de 2016 en el compte de La Caixa d'ABEAM, tal com s'indica en el present formulari. La inscripció serà confirmada amb un correu posterior. Serà a partir d'aquest moment, i fins el dia 13 d'abril de 2016, que es podran enviar els dibuixos participants a l'adreça concursdibuixosabeam@gmail.com.

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu a Joana Villalonga a través de l'adreça electrònica joeneta@gmail.com.

  DADES DEL DOCENT RESPONSABLE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DADES DEL CENTRE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Condició d'associat a ABEAM

  IMPORTANT: Si ni el centre ni cap docent del centre disposa d'algun condició d'associat amb ABEAM, cal fer un ingrés de 10 € al compte d'ABEAM de La Caixa: ES51 2100 0852 0902 0043 7964 amb el concepte "<Nom del centre> - 5è CDM" abans que acabi el termini d'inscripció al concurs.
  This is a required question
  This is a required question

  Observacions

  This is a required question

  Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent. Grup de Treball del Concurs de Dibuixos Matemàtics d'ABEAM