แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำชี้แจง
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามความต้องการของนิสิต
2. คำตอบใด ๆ ที่นิสิตกรอกลงในแบบสอบถามจะไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูก หาดแต่เป็นคำตอบที่นิสิตตอบตามความรู้สึกนึกคิดและข้อเท็จจริงของตนเอง ซึ่งจะไม่มีผลการะทบใด ๆ ต่อนิสิต
ผลประเมิน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BEuCoG9wPnHEACeRqsLuv9fdVWFseusMVctzsV_ufOk/pubhtml?gid=1970096293&single=true
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ศาสนา *
หลักสูตรวิชาเอก *
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms