แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

  1) ความคิดเห็นต่อความเร็วของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน
  2) ความคิดเห็นต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อท่าน
  3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question