Олімпіада ЛНАУ (Фізика)
Email address *
Ваше прізвище, ім'я, по батькові *
Your answer
Назва школи *
Your answer
Контактний телефон *
Your answer
1. Підкинутий м’яч у певний момент рухається вертикально вгору зі швидкістю 5 м/с. Визначте, як зміниться модуль його швидкості через 1 с. Уважайте, що g = 10 м/с²; опір повітря не враховуйте.
2. Визначте, у скільки разів відрізняються модулі доцентрових прискорень кінців годинникової та хвилинної стрілок годинника. Довжини стрілок уважайте однаковими.
3. Санки масою 20 кг тягнуть по озеру, що замерзло, прикладаючи силу 8 Н під кутом 60º до горизонту. Визначте прискорення санок. Тертя не враховуйте.
4. Визначте процес, під час якого середня квадратична швидкість молекул газу не змінюється.
5. За допомогою електричного нагрівника температуру води в калориметрі протягом 210 с збільшили від 50 до 100º С. Визначте час, за який після цього 10% води перетвориться на пару. Питома теплоємність води дорівнює 4,2 кДж/(кг · К), питома теплота пароутворення становить 2,3 МДж/кг. Теплообмін із навколишнім середовищем не враховуйте.
6. Визначте, в якому з наведених випадків водяна пара в повітрі є насиченою.
7. Визначте, в якій із наведених ситуацій відбувається пластична деформація твердого тіла.
8. Частинка масою 10 мкг має електричний заряд 5 нКл. Визначте, яку прискорюючи різницю потенціалів має пройти ця частинка, щоб її швидкість збільшилась від 0 до 1 км/с.
9. Електрон рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 9,1 мкм. Модуль магнітної індукції поля дорівнює 3 Тл. Визначте швидкість електрона. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6 ·10‾ ¹⁹ Кл, маса спокою електрона становить 9,1 ·10‾ ³¹ кг.
10. У провідному кільці з електричним опором 0,15 Ом, яке пе6ребуває в рівномірно зростаючому магнітному полі, існує індукційний струм. Сила струму становить 9 А. Визначте, на скільки змінюється щосекунди магнітний потік через кільце.
11. Із радіоактивного ядра, яке рухається зі швидкістю 200 000 км/с відносно Землі, вилітає в напрямі його руху електрон. Визначте, яким може бути модуль швидкості електрона відносно Землі. Уважайте, що швидкість світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с.
12. У кабіні літака, що пролітає над екватором, у пляшці з водою плаває кулька. Вона занурена у воду рівно на половину. Визначте, яка частина кульки буде занурена у воду, якщо літак пролітатиме над Північним полюсом, де прискорення вільного падіння на 0,5 % більше, ніж біля екватора.
13. Кулька після зіткнення з такою самою кулькою (тільки нерухомою) продовжує рух у початковому напрямі. Швидкість кульки після зіткнення зменшилася в 4 рази. Визначте, яка частина початкової кінетичної енергії кульки перетворилася внаслідок зіткнення у внутрішню енергію.
14. Конденсатори ємністю С1 = 1 мкФ і С2 = 3мкФ з’єднано послідовно та підключено до акумулятора. Визначте співвідношення енергій W1 і W2 електричних полів конденсаторів.
15. Кілька мідних провідників мають однакову масу. Визначте, як за цієї умови залежить електричний опір провідника від його довжини l.
16. Тягарець коливається на нитці завдовжки 2,5 м. Амплітуда коливань становить 10 см. Визначте максимальну швидкість тягарця. Уважайте, що g = 10 м/с².
17. Мембрана гучномовця під час коливань утворює в повітрі звукову хвилю. Визначте, як зміниться довжина цієї звукової хвилі, якщо частота коливань мембрани збільшиться у 2 рази.
18. Збиральна лінза дає дійсне, збільшене в 4 рази зображення предмета, який розташований перед нею на відстані 20 см. Визначте оптичну силу лінзи.
19. Світлофільтр пропускає світло з довжиною хвилі від 500 до 550 нм. Це світло падає нормально на дифракційну ґратку, яка має 100 штрихів на міліметр. Визначте ширину спектра першого порядку на екрані, розташованого на відстані 2 м від дифракційної ґратки.
20. У контейнері міститься однакова кількість атомів двох радіоактивних ізотопів з періодами піврозпаду 1 і 6 год. Визначте, у скільки разів відрізнятимуться кількості атомів цих ізотопів через 6 год.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service