แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินนี้ตอบตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question