Az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen
mértékben igaz Önre! Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen így van
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem igaz
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!
Az intézmény nevelő-oktató-képző munkája a pedagógiai és szakmai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai-szakmai gyakorlatot tükrözi.
A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.
A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.
A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart.
A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a tanárok a pedagógiai és szakmai programban meghatározott időn belül kijavítják.
Az intézményben folyó nevelő-oktató-képző munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket.
A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget.
Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.
A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.
Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, programok stb.)
Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.)
Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.
Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.
Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.
Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezzenek.
Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.
A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására.
Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.
Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-magatartás betartatására.
Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.
Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken alapul.
Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.
A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését.
A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.
Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.
Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is átadják.
Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service