Ερωτηματολόγιο για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης 2016-17

Το παρόν ερωτηματολόγιο εκπονείται στο πλαίσιο αποτίμησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκοπός των ερωτήσεων είναι, αφενός, η αξιολόγηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης και, αφετέρου, μία γενικότερη αποτίμηση των προϋποθέσεων και των συνθηκών επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων.

Ο τελικός στόχος της ανάλυσης των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν είναι η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που θα εφοδιάζει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες επαγγελματικές και κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες.

H επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα εξασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και την πολύτιμη βοήθεια που παρέχετε στην αποτίμηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ορίστηκε με σαφήνεια.
  Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ήταν σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας.
  Εάν οι απαντήσεις σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι 4 ή 5, θεωρείτε ότι το υπόβαθρό σας ήταν ικανοποιητικό για να καλύψει τις ανάγκες της άσκησης.
  Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος από το Τμήμα σας, έδειξε ενδιαφέρον (διαθεσιμότητα, επικοινωνία, συμπεριφορά) για την πρακτική σας άσκηση.
  Η Γραμματειακή υποστήριξη ήταν επαρκής.
  Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντα σας και τις προσδοκίες σας.
  Θα επιθυμούσατε περιορισμό της γραφειοκρατικής διαδικασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
  Θα συστήνατε την Πρακτική Άσκηση και σε συμφοιτητές σας.
  Please enter one response per row
  Ενημερωθήκατε για τις συνθήκες εργασίας στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης.
  Η επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο του Φορέα Απασχόλησης ήταν πολύ καλή.
  Η επικοινωνία σας με τους συναδέλφους στον Φορέα Απασχόλησης υπήρξε πολύ καλή.
  Οι ώρες απασχόλησης σας ανα ημέρα ήταν αρκετές.
  Please enter one response per row
  This is a required question