INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA GMINA STARE BABICE
Informacja nt. przetwarzania danych osobowych zawartych w ankiecie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, co następuje:

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice z siedzibą ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, gmina@stare-babice.pl.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@stare-babice.pl .
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 84 ust. 1 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) .
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w indywidualnych systemach grzewczych na terenie Gminy Stare Babice.
5) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Stare Babice mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Dane zostaną powierzone do przetwarzania odbiorcy będącemu podmiotem przetwarzającym, z którym została zawarta umowa powierzenia w rozumieniu art. 28 RODO, świadczącym usługi na terenie Gminy Stare Babice, w szczególności w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji będą przekazywane Zarządowi Województwa Mazowieckiego, jednak nie będą przekazywane wówczas dane osobowe.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie pomoże w prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.
Czy zapoznałaś/eś się z polityką RODO i ją akceptujesz *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy