COMEDY KIDS: Γιώργος Χατζηπαύλου
Ο Γιώργος Χατζηπαύλου ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική εκπομπή,
για γονείς και παιδιά ηλικίας 6-10 ετών.
Εάν ενδιαφέρεσαι να πάρεις μέρος στην εκπομπή με το ή τα παιδιά σου,
συμπλήρωσε τα στοιχεία σου παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο *
Your answer
Ηλικία *
MM
/
DD
/
YYYY
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Your answer
Περιοχή *
Your answer
e-mail *
Your answer
Πόσα παιδιά έχετε; *
Προφίλ Social Media (πχ. Facebook, Instagram) *
Your answer
Σύνδεσμος (link) με μη καταχωρημένο βίντεο στο YouTube όπου θα μας λέτε λίγα λόγια για εσάς. Κάτι σαν μίνι κάστιγκ.
Your answer
Όροι και προϋποθέσεις
Για να συμμετέχετε στα γυρίσματα της εκπομπής θα πρέπει να βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Η διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για την Εκπομπή διοργανώνεται από την AD COMEDY LAB Ltd (εφεξής η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ") ή τυχόν συνεργάτη της. Η Εκπομπή πρόκειται να προβληθεί από τον ΟΤΕ Α.Ε. η οποία παρέχει στο κοινό συνδρομητικές κωδικοποιημένες τηλεοπτικές υπηρεσίες, με το λογότυπο "COSMΟΤΕ TV". Με το παρόν καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο αρχικό στάδιο προεπιλογής («κάστινγκ»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για την Εκπομπή έχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Η φόρμα συμμετοχής μπορεί να συμπληρωθεί από τον έναν εκ των δύο κηδεμόνων, ωστόσο απαιτείται να έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη του έτερου κηδεμόνα με τον/ την οποίο/ α ασκεί την κοινή επιμέλεια του/ των ανήλικου/ -ων τέκνου/-ων. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συναινούν ρητά στην προβολή από τον ΟΤΕ Α.Ε. του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί κατά την διαδικασία casting σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και ειδικότερα σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, διαδίκτυο ( ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου, ιστοσελίδες του συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στην εν γένει διαφημιστική και εμπορική εκμετάλλευση του άνω υλικού και κάθε σχετικού με τη διαδικασία ανάδειξης Υποψηφίων για την Εκπομπή, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης τους ή δικαίωμα λήψης αμοιβής ή άλλης τυχόν αποζημίωσης.

3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ , τυχόν συνεργάτης της και/ή ο ΟΤΕ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την μη επιλογή των συμμετεχόντων στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης Υποψηφίων για την Εκπομπή. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι μπορεί να μην επιλεγούν όλα τα μέλη της οικογένειάς τους για το επόμενο στάδιο της διαδικασία ανάδειξης Υποψηφίων για την Εκπομπή, αλλά μόνο κάποια μέλη της οικογένειας. Την τελική επιλογή έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και/ ή τυχόν συνεργάτης της και/ή ο ΟΤΕ Α.Ε. και έκαστος συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής.

4. Έκαστος συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στην φόρμα συμμετοχής είναι αληθή, ακριβή και πλήρη και ότι τόσο ο ίδιος όσο και το/ τα ανήλικο/ - α τέκνο/ -α του/ των οποίου/ -ων του/ των οποίου/ -ων ασκεί την γονική μέριμνα συμμετέχει οικειοθελώς και δεν έχει ή δεν θα έχει καμία οικονομική απαίτηση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και/ ή τυχόν συνεργάτη της και/ή του ΟΤΕ Α.Ε. . Ελλιπή, ανακριβή ή αναληθή στοιχεία δίνει το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποκλείσει τον Υποψήφιο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και μετά το τέλος αυτής.

5. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει και υποχρεούνται να εμφανιστούν με δικά τους έξοδα την ημέρα και στον τόπο του κάστινγκ (οπουδήποτε εντός του νομού Αττικής) και να συμπληρώσουν κάθε τυχόν ειδικό όρο/ αίτηση/ δήλωση κλπ. που θα τους δοθούν ως προαπαιτούμενο για την συμμετοχή τους στο κάστινγκ. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή οποιουδήποτε από τους όρους και αιτήσεις αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου από τις περαιτέρω φάσεις της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και μετά το τέλος αυτής.

6. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εκπομπή (εφεξής η «Αίτηση Συμμετοχής») προϋποθέτει την συμπλήρωση στοιχείων τα οποία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι η ίδια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανάδειξη των Υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην Εκπομπή.
Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία ανάδειξης των Υποψηφίων, που θα συμμετάσχουν στην Εκπομπή (ενδεικτικώς εταιρεία επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οποία τυχόν ανατεθεί η υποστήριξη της ιστοσελίδας ή/και η βοήθεια διαχείρισης των διαδικασιών επιλογής Υποψηφίων).

Οι εταιρείες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, κάνοντας την επεξεργασία. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον Υποψήφιο σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος Υποψήφιος αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε Υποψήφιου να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να διαγράψει αμέσως από το αρχείο του υλικό του οποίου η συγκέντρωση ή/και επεξεργασία, κατά τη ελεύθερη κρίση της, αντίκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπό το πρίσμα του Γενικού Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Υποψήφιος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, αίτησης διόρθωσης, εναντίωσης,
διαγραφής καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας. Έχει επίσης δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.
Επιπροσθέτως, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική δ/νση info@comedylab.tv .

Ο Υποψήφιος διατηρεί τη δυνατότητα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αποδοχή όρων *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Comedy Lab - Greece. Report Abuse - Terms of Service