แบบสอบถามความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในจังหวัดยะลา ตามที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติราชการจึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความผาสุก
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
๑.๑ เพศ *
๑.๒ หน่วยงานที่สังกัด *
๑.๓ อายุ *
๑.๔ ระดับการศึกษา *
๑.๕ สถานภาพการรับราชการ *
๑.๖ อายุราชการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service