แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเห็นของบุคลากรในมิติสำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านแรงจูงใจของบุคลากร
แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจ และตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
คำชี้แจง ให้เลือกข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านหน้าข้อความต่อไปนี้
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. การศึกษา
Clear selection
4. ประเภทตำแหน่ง
Clear selection
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินเลือกตอบแบบประเมิน ที่สอดคล้องกับความเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ด้านการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารมีเป้าหมาย แผนและแนวทางการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
4. ผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
6. ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและประเด็นสำคัญของการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
7. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
8. ผู้บริหารตัดสินใจโดยคำนึงถึงการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ
Clear selection
ส่วนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผู้บริหารมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการวางแผนให้มีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับให้มีการประกาศและเปิดสอบบรรจุอย่างเป็นธรรม
3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตอนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
5. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่ง หรือโยกย้ายที่โปร่งใส
6. ผู้บริหารจัดสวัสดิการให้บุคลากรสอดคล้องกับความต้องการในชีวิต
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
8. ผู้บริหารสามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากรในยามตกทุกข์ได้ยาก
Clear selection
ส่วนที่ 3 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผู้บริหารดำเนินการให้สถานที่ทำงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
2. ผู้บริหารดำเนินการให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารดำเนินการจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ผู้บริหารจัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5. ผู้บริหารจัดให้สถานที่ทำงานมีบริการหรือสื่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องพัก ห้องสุขา ที่เพียงพอกับจำนวนบุคลากร
6. ผู้บริหารจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เสริมการพูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการเรียนรู้
7. สำนักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีบรรยากาศ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นที่ชื่นชมของผู้มารับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 4 ด้านแรงจูงใจของบุคลากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. รายได้และค่าตอบแทนซึ่งท่านได้รับอยู่ปัจจุบัน มีความเพียงพอในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2. งานที่ท่านรับผิดชอบสร้างความภูมิใจให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม หรือให้เกียรติ ไม่กีดกันหรือแบ่งแยกด้วย เพศ ตำแหน่ง เครือญาติ เป็นต้น
4. ผู้บริหารให้การชื่นชมหรือยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ
5. งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ทำให้ท่านรู้สึกท้าทาย ที่จะต้องเรียนรู้ สังเกต ใช้ความรู้ความคิดที่แปลกใหม่ในการดำเนินงาน
6. ท่านรู้สึกว่าท่านได้เติบโตในเส้นทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดหากิจกรรมหรือสิ่งจูงใจบุคลากรเพื่อให้รู้สึกกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
Clear selection
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy