Dotazníkový prieskum pre obyvateľov mesta Piešťany k sociálnym službám
Vážení občania,
Mesto Piešťany v súčasnosti zabezpečuje spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2027. Ide o strategický dokument, ktorý je nástrojom na plánovanie nových a rozvoj existujúcich sociálnych služieb v meste s cieľom napĺňať vaše potreby v sociálnej oblasti. Súčasťou tohto procesu je prieskum potrieb obyvateľov mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať vás o zapojenie sa do tohto prieskumu. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, dokážeme identifikovať vaše potreby v sociálnej oblasti. Tie budú následne premietnuté do priorít pre rozvoj sociálnych služieb v Piešťanoch. Dotazníky sú anonymné a výsledky prieskumu budú zverejnené. Do prieskumu sa môžeťe zapojiť do 15. apríla 2021.

Ďakujeme za váš čas a dôveru!

Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad Piešťany
I. Základné údaje o respondentoch
1. Aké je Vaše pohlavie?
Clear selection
2. Koľko máte rokov?
Clear selection
3. Kde bývate?
Clear selection
4. Aký je Váš rodinný stav?
Clear selection
5. Aké je Vaše sociálno-ekonomické zaradenie? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
6. Aké je zloženie Vašej domácnosti, s kým žijete?
Clear selection
Ak ste označili odpoveď Inak, uveďte ako:
7. V prípade, že žijete s nezaopatrenými deťmi (t. j. poberáte prídavok na dieťa, max. do veku 25 rokov dieťaťa), uveďte ich počet:
Clear selection
8. Uveďte rozpätie Vášho čistého mesačného príjmu v domácnosti (spolu všetci členovia domácnosti):
Clear selection
9. Ste občan so zdravotným postihnutím?
Clear selection
II. Informovanosť o sociálnych službách
10. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v meste? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
Ak ste označili, že informácie získavate inak, uveďte ako:
11. Akú formu informovania o sociálnych službách v meste Piešťany by ste privítali?(Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
Ak ste označili Iná forma, uveďte aká:
III. Potrebnosť sociálnych služieb a pomoci
12. Potrebujete v súčasnej dobe pomoc? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
Ak ste označili, že potrebujete pomoc z iného dôvodu, uveďte akého:
13. Dokáže Vám pomôcť rodina/ známi v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie základných životných potrieb (ubytovania, stravy, oblečenia)?
Clear selection
14. Využívate v súčasnosti Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti) niektorú z nižšie uvedených sociálnych služieb? Označte pri každej službe jej prislúchajúcu hodnotu: 1 - využívam a som so službou spokojný/á, 2 – využívam, ale nie som spokojný/á, 3 – nevyužívam službu, 4- neviem.
1
2
3
4
Poradenstvo (sociálne, psychologické, právne,...)
Služby pre seniorov - denné centrum (bývalý klub dôchodcov), jedáleň, opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov), resp. iné pobytové zariadenie
Služby pre občanov so zdravotným postihnutím -Alzheimercentrum (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie) sprievodcovská/predčitateľská alebo tlmočnícka služba, odľahčovacia služba, iné služby
Služby na podporu rodín s deťmi (zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa/ detské jasle, služba včasnej intervencie)
Služby pre jednotlivcov v ťažkej životnej situácii (útulok/nocľaháreň, nízkoprahové sociálne služby, stredisko osobnej hygieny)
Služby pre rodiny/jednotlivcov s deťmi v kríze (zariadenie núdzového bývania, útulok, služby pre matky s deťmi, nízkoprahové služby)
Clear selection
15. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 3 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb pre rodiny s deťmi? Ak áno, označte ktorú/ktoré:
16. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb pre seniorov? Ak áno, označte ktorú/ktoré:
17. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) Vy alebo niekto z Vašej rodiny využili niektorú zo sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím? Ak áno, označte ktorú/ktoré:
18. Staráte sa v súčasnosti osobne/ v domácnosti o niekoho blízkeho?
Clear selection
19. Ak áno, zaškrtnite o koho? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
20. Prečo ste sa rozhodli pre starostlivosť o člena rodiny v domácom prostredí a nevyužívate niektorú zo služieb v meste? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
21. Aký čas starostlivosti si daná osoba vyžaduje?
Clear selection
22. Aké druhy pomoci by Vám uľahčili starostlivosť o člena rodiny? (Označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú.)
Ak ste označili odpoveď Iné, bližšie špecifikujte:
23. Ako by ste postupovali v prípade trvalého zdravotného postihnutia (dlhodobej choroby, staroby so stratou sebestačnosti a pod.) člena Vašej rodiny?(Označte, prosím iba jednu možnosť, ktorú by ste uprednostnili.)
Clear selection
Ak ste označili Iné, bližšie špecifikujte:
24. Ako vnímate zabezpečenie a kvalitu sociálnych služieb v meste Piešťany?
Clear selection
25. V prípade Vašej nespokojnosti so sociálnymi službami, uveďte prosím svoje dôvody:
26. Ktoré oblasti pomoci/ služby Vám v meste chýbajú? (označte max. 3 odpovede)
27. Ktoré sociálne skupiny podľa Vás potrebujú, resp. budú potrebovať zvýšenú mieru pomoci zabezpečovanú prostredníctvom sociálnych služieb? (Označte maximálne 3 odpovede.)
Ak ste označili odpoveď Iné, uveďte aké:
Tu prosím vyjadrite Vaše pripomienky, návrhy a podnety, za ktoré Vám vopred ďakujeme:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy