แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงาน "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป" บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30 นจัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30
จัดโดย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดทำโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ สอนและบูรณาการกับข้อบังคับของสภาวิศวกร การวิจัย การบริการวิชาการ จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมทร.ล้านนา

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา

5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากที่สุด

4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับมาก

3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่ออการอบรมในระดับปานกลาง

2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับน้อย

1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับน้อยที่สุด

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2) ระดับความพอใจ ส่วนที่ 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy