แบบแจ้งความประสงค์รถรับ - ส่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 (29th WUNCA)”
ระหว่าง วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ไม่มีรถส่วนตัว และพักที่โรงแรงขวัญมอ เท่านั้น
http://home.kku.ac.th/kwanmor/index.php

    ตารางเวลา รถรับ - ส่ง http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/?page_id=431

    This is a required question
    This is a required question