แบบประเมินการใช้งานระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบประเมินการใช้งานระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question