ระบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ของนักเรียนลำดับสำรองแทนผู้สละสิทธิ์ เข้าเรียนต่อ ม.4 IMPและEIS ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
Email address *
คำชี้แจง
1. การกรอกข้อมูลครั้งนี้เป็นเพียงการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ประสงค์เข้าเรียนต่อเท่านั้น ทางโรงเรียนจะกำหนดวันมอบตัว พร้อมทั้งส่งเอกสารอีกครั้งในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขั้นตอนการรับนักเรียนจะถือว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อเข้ามอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ตามข้อกำหนดของห้องเรียนแต่ละประเภทแล้ว
2. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว
2.1 ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1 : บ) รับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) รับรองสำเนาถูกต้อง
2.5 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัว
3. เอกสารอื่นๆ
3.1 ใบสมัครเรียนเตรียมความพร้อม
3.2 ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู (กรณีที่ผู้ปกครองยังไม่เป็นสมาชิก)
3.3 ใบบริจาคโครงการพิเศษ 12 โครงการ
3.4 ใบสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
4. สิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
5. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว จะมีการตอบกลับไปยัง E-mail ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้

***กรณีที่ไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย.