แบบประเมินโครงการขนมไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management  for Local Development : SBMLD) โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
สถานะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการขนมไทย *
1. หลักสูตรมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน
*
2. สถานที่มีความเหมาะสม
*
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
*
4. มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง
*
5. มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย
*
6. มีการฝึกปฏิบัติจริง
*
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการวัดผลประเมินผล
*
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
*
9. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
*
10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy