การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ปรึกษาด้านทั่วไป
ส่วนที่4 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ส่วนที่5 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ส่วนที่6 การดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
Required
2.อายุ *
Required
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด *
Required
4.ประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ *
Required
5.สังกัด *
6.สาขาวิชา *
7.จำนวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล *
8.ท่านเคยได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาวิชาการหรือไม่ *
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา *
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
2.ความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการให้คำปรึกษา
3.ทักษะในการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษา
4.ความรู้และเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา
5.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคทันสมัย
6.ความรู้ความเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ
7.ความรู้ความเข้าใจสภาพวัฒนธรรม
8.ความรู้ความเข้าใจสภาพการเมืองการปกครอง
9.ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
10.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับผิดชอบ
11.ความสามารถในการสื่อสาร
12.ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหา
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป ตอนที่ 1หน้าที่ด้านทั่วไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติ *
ไม่ปฏิบัติ
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2.ชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.ชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
4.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาที่รับผิดขอบในฐานะครูกับศิษย์
5.พิจารณาคำร้องต่างๆของนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทันเวลา
6.ติดต่อสื่อสารกับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ
7.จัดทำระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
8.ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการระดับคณะ
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป ตอนที่ 2 หน้าที่เฉพาะกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติ *
*ไม่มี หมายถึงไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ต้องปฏิบัติ
ไม่มี*
ไม่ได้ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1.ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
3.ติดต่อกับนิสิตนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหาอื่นๆที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
4.ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
5.ให้การรับรองนิสิตนักศึกษาเมื่อนิสิตนักศึกษาต้องการนำเอกสารไปแสดงแก้ผู้อื่นเช่นการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น
6.พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
7.ประสานงานกับผู้ปกครองนิสิตนักศึกษาเมื่อนิสิตนักศึกษามีปัญหา
ตอนที่ 4 การดำเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ *
ไม่ปฏิบัติ
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ให้คำแนะนำนิสิตนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร
2.ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย
3.ให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลังความสนใจและความสามารถของนิสิตเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
4.ให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการคัดเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนิสิตนักศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตร
5.วิเคราะห์ผลการเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เหมาะสมกับสถาพการเรียนของนิสิตนักศึกษา
6.ควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรียนของนิสิตนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของนิสิตนักศึกษา
7.ให้คำแนะนำแก่นิสิตนักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
8.ให้คำแนะนำแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษา
9.ให้คำปรึกษาแนะนำหรือช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
10.ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เมื่อผลการเรียนของนิสิตนักสึกษาต่ำลง
11.ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
12.ตรวจสอบการเรียนรายวิชาของนิสิตนักศึกษาให้ครบตามหลักสูตร
13.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาให้ครบตามหลักสูตร
ตอนที่ 5 การดำเนินตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา *
ไม่ปฏิบัติ
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
2.ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพจิต หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่ช่วยเหลือได้ ก็ควรดำเนินการส่งต่อนิสิตนักศึกษาไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
4.ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
6.ให้ข้อมูลทางด้านอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา
7.ให้คำแนะนำแก่นิสิตนักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
ตอนที่ 6 การดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ *
ไม่ปฏิบัติ
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ศึกษาข้อมูลที่สำคัญ เช่น กฏระเบียบ วิธีดำเนินการหลักสูตรและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
2.สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษา
3.พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ปรึกษาวิชาการทั้งด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้ ความสามารถ
4.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา
5.กำหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับคำปรึกษา
6.ประชุมนักศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 ครั้ง
7.เขียนบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำนิสิตนักศึกษา
8.รายงานการฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและปัญหาของนิสิตนักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy