วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital Survey on Patient Safety culture)
คำแนะนำ แบบสอบถามนี้เป็นการถามความเห็นของท่านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ความผิดพลั้งทางการแพทย์ และการรายงานเหตุการณ์ในโรงพยาบาลของท่าน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการตอบเหตุการณ์ (event) หมายถึง ความผิดพลั้ง (error), ความผิดพลาด (mistake), อุบัติการณ์ (incident), อุบัติเหตุ (accident) หรือความเบี่ยงเบน (deviation) ไม่ว่าจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือไม่ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) หมายถึง การหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้ป่วยหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย
คำชี้แจง โปรดคลิก / ในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความเห็นท่านมากที่สุดเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่าน
ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ปี พ.ศ. เกิดของท่าน
ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
สถานภาพสมรสของท่าน
จำนวนผู้อยู่ภายใต้อุปการะ/บุตร-หลาน/คนที่ท่านต้องส่งเสียเลี้ยงดู
ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเท่าไร
ท่านเป็นบุคลากรที่อยู่ในประเภทการจ้างแบบใด
ในตำแหน่งงานท่าน ต้องมีปฏิสัมพันธ์/สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือไม่
ตำแหน่งงาน **(อ้างอิงตามที่แจ้งไปพร้อมชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน)**
สายงาน/วิชาชีพในปัจจุบัน
ทำงานสาขา/วิชาชีพนี้ นานเท่าไร
พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานหลักของท่าน
ทำงานใน รพ.กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
SECTION A
พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานของท่าน
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างมาก
1.สมาชิกในหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
2.เรามีกำลังคนเพียงพอรองรับปริมาณงานของหน่วยงาน
3.ถ้ามีงานจำนวนมากที่ต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม
4.สมาชิกในหน่วยนี้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติ
5.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้มีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมกับการให้การดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ดีที่สุด
6.เรากำลังเร่งพัฒนางานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
7.เราใช้เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (part time) หรือเจ้าหน้าที่ภายนอก (outsources) จำนวนเหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ดีที่สุด
8.เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าความผิดพลาดของตนเป็นบทเรียนสู่การพัฒนา จะไม่ถูกนำมาจัดการลงโทษ
9.ที่หน่วยงานนี้ ความผิดพลาดทั้งหลายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านบวก
10.การที่ไม่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงขึ้นที่หน่วยงานนี้เป็นเพราะมีการวางระบบป้องกัน ควบคุมเป็นอย่างดี ไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญ (by chance)
11.ถ้าส่วนใดในหน่วยงานนี้มีงานยุ่ง จะมีคนอื่นช่วยเหลือ
12.เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรายงานคือรายงานระบบที่เป็นปัญหา ไม่ใช่ตัวบุคคล
13.เราประเมินประสิทธิผล หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
14.เราพยายามทำงานอย่างรัดกุม ระมัดระวัง ไม่เร่งรีบจนเกินไป แม้จะอยู่ในภาวะวิกฤติ (crisis mode)
15.แม้จะต้องทำงานมากขึ้น แต่ก็ไม่เคยละเลยความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
16.เจ้าหน้าที่ไม่กังวลเลยว่าความผิดพลาด (mistake) ของตนจะถูกเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติ
17.เราไม่มีปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในหน่วยงานนี้
18.แนวทางปฏิบัติและระบบของเราสามารถป้องกันความผิดพลั้ง (error) ได้ดี
SECTION B
หัวหน้างานของท่านโปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความเกี่ยวกับหัวหน้างานที่ใกล้ชิดท่านที่สุดต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างมาก
1.หัวหน้างานของฉันจะกล่าวชื่นชม (says a good word) เมื่อเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่กำหนดไว้
2.หัวหน้างานของฉันจะพิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการอย่างจริงจัง
3.เมื่อไรก็ตามที่มีภาวะกดดัน หัวหน้างานจะขอให้เราทำงานด้วยความรวดเร็ว ระมัดระวัง แม้จะมีการลดขั้นตอน(shortcuts) แต่ต้องไม่ส่งผลให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
4.หัวหน้างานของฉันใส่ใจกับปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
SECTION C
Communications สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านบ่อยเพียงใด
ไม่มี
บางครั้ง
สม่ำเสมอ
1.เราได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากรายงานเหตุการณ์
2.เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจมีผลด้านลบต่อการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
3.เราได้รับการบอกเล่าข้อมูลความผิดพลั้งที่เกิดขึ้นในหน่วย
4.เจ้าหน้าที่กล้าตั้งคำถามต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของผู้ที่มีอำนาจมากกว่า
5.ในหน่วยงานนี้ เราพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะป้องกันความผิดพลั้ง (errors) ไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก
6.เจ้าหน้าที่กล้าที่จะซักถามเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
SECTION D
ความถี่ของการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน เมื่อเกิดความผิดพลาดต่อไปนี้ จะมีการรายงานบ่อยเพียงใด
ไม่มี
ไม่ค่อยมี
บางครั้ง
สม่ำเสมอ
1.มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด (mistake) เกิดขึ้น แต่ได้รับการตรวจพบและแก้ไขก่อนที่จะมีผลต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ (ความรุนแรงระดับ A, B หรือความเสี่ยงทั่วไปที่มีความรุนแรงระดับ 1)
2.มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด (mistake) เกิดขึ้น แต่ไม่มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ (ความรุนแรงระดับ C, D หรือความเสี่ยงทั่วไปที่มีความรุนแรงระดับ 2)
3.การรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด (mistake) เกิดขึ้น และอาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ (ความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป หรือความเสี่ยงทั่วไปที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป)
SECTION E
ระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Grade)โปรดให้คะแนนความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวม สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานท่าน ให้เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ
SECTION F
โรงพยาบาลของท่านโปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความโรงพยาบาลของท่านต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างมาก
1.ผู้บริหารโรงพยาบาลสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
2หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
3.ปัญหาในการย้ายผู้ป่วยหรือผู้รับบริการระหว่างหน่วยงาน จะถูกนำมาทบทวนร่วมกันเสมอ
4.มีความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ต้องทำงานร่วมกัน
5.ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่สำคัญมีการบันทึกไว้หรือมีการสื่อสารกันระหว่างเปลี่ยนเวร
6.รู้สึกมีความสุขในการทำงาน แม้เมื่อต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล
7.ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
8.การกระทำของผู้บริหารโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริการสำคัญสูงสุด
9.ดูเหมือนว่าผู้บริหารโรงพยาบาลสนใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แม้ว่าจะยังไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
10.หน่วยงานในโรงพยาบาลทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อให้การดูแล/บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
11.จะไม่เกิดปัญหาขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนเวร
SECTION G
จำนวนการรายงานเหตุการณ์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาท่านได้บันทึกและส่งรายงานจำนวนเท่าไร ให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ
SECTION H
ความคิดเห็นของท่านขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยความผิดพลั้ง/รายงานเหตุการณ์ในโรงพยาบาลอย่างอิสระ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service