Đăng ký Đề tài NCKHSV_CLC 2018 Khoa KTMT
Các sinh viên/nhóm sinh viên điền các thông tin liên quan đến đề tài NCKHSV_CLC dự định đăng kí thực hiện trong năm 2018 theo form này. Các thông tin dưới đây sẽ được dùng để quản lí và chọn phản biện để thẩm định đề tài.
Vui lòng đọc kĩ các hướng dẫn dưới đây khi điền:

1. Tóm tắt nội dung đề tài ghi ngắn gọn (trong vòng nửa trang màn hình) về tầm quan trọng của đề tài, các vấn đề sẽ được giải quyết, các nội dung sẽ được nghiên cứu, các kết quả về mặt học thuật, sản phẩm ứng dụng.

2. Tài liệu tham khảo chính (tối đa 5) là các tài liệu làm cơ sở để đề xuất các ý tưởng mới, các nội dung thực hiện của đề tài. Định dạng: [1]. Tên Bài Báo; Tên Tác Giả; Tên Hội Nghị/Tạp Chí (ghi tên đầy đủ), Năm XB.

3. Kinh phí sẽ được thông báo sau.

4. Thời gian thực hiện 6 tháng kể từ khi được kí hợp đồng.

5. Thành viên tham gia đề tài (kể cả chủ nhiệm đề tài) không quá 3.

6. Dự kiến kết quả ghi rõ thông tin như bài báo, sản phẩm ứng dụng,

7. Hồ sơ đăng kí theo mẫu download tại: https://drive.google.com/file/d/1L1giuAB5RkWcIQhzfgQ7P3UNLrkqgNYb/view?usp=sharing

8. Hạn chót đăng kí qua mạng : ngày 07/07/2018.

9. Thông báo kết quả: ngày 14/07/2018.

10. Triển khai đề tài: ngày 15/07/2018.


Các câu hỏi và góp ý liên quan, vui lòng email: duongtd@uit.edu.vn

1. Họ và Tên CNĐT *
2. Email của CNĐT (@gm.uit.edu.vn) *
3. Số điện thoại liên lạc *
4. Đơn vị (Ghi: Khoa Kỹ thuật Máy tính) *
5. Tên đề tài (tiếng Việt) - ghi bằng IN HOA *
6. Tên đề tài (tiếng Anh) - ghi bằng IN HOA *
7. Loại hình nghiên cứu *
8. Tóm tắt nội dung đề tài *
9. Tài liệu tham khảo chính (tối đa 5, ghạch đầu dòng cho mỗi tài liệu) *
10. Số lượng thành viên đề tài (không kể CNĐT) *
11. Dự kiến kết quả *
12. Họ và Tên GVHD *
13. Email của GVHD (@uit.edu.vn) *
14. Số điện thoại liên lạc của GVHD *
15. Hồ sơ thuyết minh đề tài (.docx) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin. - Terms of Service - Additional Terms