KÊ KHAI LÝ LỊCH SINH VIÊN K60-59-58-57 VÀ CÁC KHÓA CŨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Với mục đích cập nhật đầy đủ thông tin lý lịch của sinh viên nhằm quản lý hiệu quả và hỗ trợ công tác sinh viên, nhà trường yêu cầu sinh viên k60-59-58-57 và các khóa cũ kê khai đầy đủ các trường dữ liệu theo Mẫu kê khai dưới đây. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện và hoàn thành việc kê khai trước ngày 31/12/2016.


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question