แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของกองทรัพยากรมนุษย์

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของกองทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับท่านมากที่สุด
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy