แบบสอบถามเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมภายใต้ภาคผนวกของความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
คำชี้แจง
๑. การปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคม ภายใต้ภาคผนวกของความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็นการดำเนินการตามที่ไทยได้ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันฯ อันเป็นผลของการเจรจารอบอุรุกวัยเมื่อปี ๒๕๔๐ ว่าจะปรับปรุงตารางข้อผูกพันฯ ในส่วนของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่จะบังคับใช้ในอีก ๑๐ ปี ไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงตารางข้อผูกพันฯ ดังกล่าว โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของไทยในปัจจุบัน
๒. แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ผลการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำความเห็น เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ/หรือรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนดำเนินการแจ้ง WTO ต่อไป
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย ๒ ตอน
๓. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๑ หน่วยงาน *
๑.๒ เพศ *
๑.๓ ระดับการศึกษา *
๑.๔ ท่านมีความรู้พื้นฐานในเรื่องความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในระดับใด *
๑.๕ ท่านเคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันบริการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มาก่อนหรือไม่ *
ตอนที่ ๒ : ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคม ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ท่านมีความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคม ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) *
สามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: samatchaya.t@mdes.go.th
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๘๙๑/๐-๒๑๔๑-๗๐๘๙
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy