แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำชี้แจง แบบประเมินออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน โดยผู้ประเมิน ประเมินตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เพศ *
สถานะ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ www.medsci.nu.ac.th
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ *
Browser ที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ *
ตอนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอของท่านเพียงระดับเดียว โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด , 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ด้านเนื้อหา *
5
4
3
2
1
1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รูปภาพในเว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4.การจัดลำดับเนื้อหา ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
5.มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.หน้าโฮมเพจ มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
3.ขนาดตัวอักษร และรูปตัวอักษร อ่านได้ง่าย
4.มีความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
5.ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
6.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ด้านเทคนิคและการปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1.ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ สามารช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบถึงกิจกรรมต่างๆภายในคณะได้
2.การเชื่อมต่อกับ Facebook เพจคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
5
4
3
2
1
1.เนื้อหาภายในเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2.เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
3.สามารถเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลตรงตามความต้องการของผูู้ใช้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service