Dotazník pro občany města Havířov

Vážení spoluobčané,
v současné době probíhají práce na tvorbě koncepce „Vize města 2020+“, podpořené z projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/000736, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem „Vize města 2020+“ je aktualizace platného stávajícího strategického dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012-2020. Základním principem zpracování „Vize města 2020+“ bude návaznost na strategii Průmysl 4.0 a digitalizace strategických nástrojů řízení a implementace postupů a nástrojů SMART CITY.
Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost navrhnout podněty ke zlepšení kvality života ve Vašem okolí.
Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění tohoto dotazníku a zároveň poděkovat za Vaše nápady a návrhy.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  webové stránky města
  Radniční listy
  městský rozhlas
  Facebook
  úřední deska města
  jiné
  Please enter one response per row
  This is a required question
  úřední hodiny
  informování o dění ve městě
  úroveň služeb magistrátu města
  přístup úředníků
  prostředí magistrátu města
  informační systém v budovách magistrátu města
  činnost městské policie
  Please enter one response per row
  This is a required question
  budovy města
  školská zařízení (ZŠ, MŠ, SVČ)
  komunikace pro pěší
  komunikace pro cyklisty
  místní komunikace
  veřejné osvětlení
  veřejná prostranství
  městský mobiliář
  dětská hřiště
  sportoviště
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu
  hlukové znečištění ve městě
  zeleň ve městě
  kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích
  ochrana zdrojů pitné vody
  systém odpadních vod
  systém sběru a nakládání s odpady
  množství a druhy nádob na separovaný odpad
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question