แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต/วัน *
4. ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต/สัปดาห์ *
5. ท่านมักจะมารับบริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต
เลือกระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย (LAN & Wireless) *
5
4
3
2
1
1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายของวิทยาลัย
1.2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
2 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
5
4
3
2
1
2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
2.2 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
2.3 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
2.4 ท่านมีความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้มากน้อยเพียงใด
3 ด้านการให้บริการ *
5
4
3
2
1
3.1 ความพึงพอใจในการให้บริการของห้องอินเตอร์เน็ต
3.2 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน
3.3 เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้รวดเร็ว
3.4 มีคู่มือประกอบการใช้งานชัดเจน ครบถ้วน
4 ด้านการให้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัย *
5
4
3
2
1
4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4.2 เนื้อหาเว็บไซต์ที่นำเสนอมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
4.3 ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
4.4 ความสวยงามในการออกแบบการใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะและอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพฝาง. Report Abuse