แบบทดสอบแก้ 0 ร มส รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส23101(ภาคเรียนที่ 1/2563
ให้นักเรียนที่หลังจากส่งงานครบและมีเวลาเรียนยังไม่ได้ทดสอบ เข้าทำแบบทดสอบ แก้ไขผลการเรียนโดยเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
พิมพ ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ ให้ครบ *
1. ศาสนาพุทธ จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด
2 points
Clear selection
2.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ
2 points
Clear selection
3. คำสอนเรื่อง ชีวิตเป็นทุกข์ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด
2 points
Clear selection
4. ปัจฉิมโอวาทโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า “... ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” สอดคล้องกับมรรค 8 ในข้อใด
2 points
Clear selection
5. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร
2 points
Clear selection
6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2 points
Clear selection
7. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพุทธศาสนา
2 points
Clear selection
8. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนา
2 points
Clear selection
9. ข้อใดแสดงว่า ผู้กระทำเป็นคนมีศีลธรรม
2 points
Clear selection
10. “ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก ถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่นจะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์ ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรี”บทกลอนข้างต้นตรงกับหลักธรรมะข้อใด
2 points
Clear selection
ถ้านักเรียนสอบผ่าน 10 คะแนนขึ้นไปให้แจ้งครูเพื่อแก้ไขผลการเรียน *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy