ลงทะเบียน                                           โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำนำหน้านาม(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
หน่วยงาน
Your answer
E-mail *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรม
กรุณาเลือกให้ตรงกับรอบเวลาที่ท่านสนใจ *
โปรดระบุประเภทอาหาร *
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียดหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> shorturl.at/nszBP

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ >> shorturl.at/jlFM9

วันที่ 1 การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าในงานวิชาการและงานวิจัย
- หลักการเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิงในงานวิชาการ
- วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
ฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA
หลักการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ
- การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
- การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation)
- การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation)
การเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม
- การเขียนรายการบรรณานุกรม
- การลงรายการบรรณานุกรมข้อมูลแต่ละประเภท
- การเรียงรายการบรรณานุกรม
- ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม
ถ่ายทอดประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ/วิชาชีพ
- การทำผลงานวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์)
- การทำผลงานทางด้านวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ
- เทคนิคการจัดทำคู่มือสำหรับการอ้างอิงในงานเขียนวิชาการ

วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย Microsoft word หรือการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล
ฝึกปฏิบัติการจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendely
- การ download โปรแกรม Mendeley
- การใช้งานโปรแกรม Mendeley สำหรับการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม
- ประโยชน์ของโปรแกรม Mendeley
การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
1. ทางโทรสาร : ส่งใบตอบรับได้ที่ 02-160-1248
2. ทาง e-mail : ส่งใบตอบรับได้ที่ library@ssru.ac.th
3. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.library.ssru.ac.th/
ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ศูนย์วิทยบริการ (ชั้นลอย) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือติดต่อชำระค่าลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1155, 02-160-1249 หรือทางอีเมล์ library@ssru.ac.th
สถานที่จัดโครงการ
ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การรับรองผล (ใบประกาศนียบัตร)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเป็น จำนวน 80 % ของระยะเวลาอบรมต่อหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse