แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจขอลประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1 เพศ
2 อายุ
3 ระดับการศึกษา
4 อาชีพ
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
เรื่องที่ขอรับบริการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อยดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการใช้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการใช้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นมีความสะดวกรวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการอย่างชัดเจน
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
ตอนที่ 4 ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนควรปรับปรุงด้านใด
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนควรปรับปรุงด้านใด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy