วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้นักเรียนศึกษาโครงงานจาก http://www.vcharkarn.com/project/ โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question