แบบประเมินความพึงพอใจต่อวารสาร Applied Science and Engineering Progress
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อวารสาร Applied Science and Engineering Progress เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเภทผู้รับบริการ *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเป็นมิตร
3.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น3.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
3.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 มีการให้บริการที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น หน่วยงาน, โทรศัพท์, เว็บไซต์
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวารสาร Applied Science and Engineering Progress
1. ด้านเนื้อหาบทความ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้ 
1.2 เนื้อหามีความทันสมัย ชัดเจน ถูกต้อง
1.3 การลำดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง ง่ายต่อการเข้าใจ
2. การเผยแพร่วารสาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ความเหมาะสมในการออกวารสาร 3 เดือน/ฉบับ
2.2 ระบบการสืบค้นและบริการฐานข้อมูลมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
3. ด้านรูปแบบของวารสาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่มวารสาร
3.2 ขนาดตัวอักษร รูปแบบ ตาราง มีความเหมาะสม คมชัด
3.3 การจัดวางองค์ประกอบของวารสารมีความสวยงามง่ายต่อการอ่าน
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการเสนอบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Science and Engineering Progress (เฉพาะผู้ส่งบทความ)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความสะดวกในการจัดส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์
2. บทความวิจัยมีความยาวไม่เกิน 9 หน้ากระดาษ A4
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทความ
4. การเผยแพร่บทความระหว่างรอการตีพิมพ์ (Online First)
Clear selection
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้วารสาร Applied Science and Engineering Progress
1. จุดเด่นของวารสาร
2. สิ่งที่วารสารควรปรับปรุง
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse