แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
1.การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ สพป.พิจิตร เขต 1
2.ผลการประเมินของผู้ถูกประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้กรอกแบบประเมินตามความเป็นจริง ในแต่ละประเด็นคำถาม
3.แบบประเมินมี 3 ตอน คือ ตอนที่1 สถานภาพผู้ประเมิน ตอนที่2 ควา่มพึงพอในของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของ สพป.พิจิตรเขต1 ตอนที่3 ข้อเสนอ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา
4.การประเมินมีเกณฑ์การให้น้ำหนักความพึงพอใน 5 อันดับ คือ
5 ระดับดีมาก
4 ระดับดี
3 ระดับปานกลาง
2 ระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด
*โปรดเลือกในช่องระดับความจำเป็นของท่าน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy