Registration Form - Đơn đăng ký tham dự "Tuần Chánh Niệm" tại Làng Mai Thái Lan
This retreat (09/09/2022 - 16/09/2022) is fully booked. Please visit our facebook https://www.facebook.com/langmaithailan.org/ for the information of the next retreat. Thank you. Tuần tháng 9 (09/09/2022 - 16/09/2022) đã đầy, xin bạn theo dõi facebook https://www.facebook.com/langmaithailan.org/ để cập nhật thông tin các khoá tu tại tu viện. Xin cảm ơn bạn.
This form was created inside of มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย. Report Abuse