แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยกดเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และกรุณาเติมข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน
  1.2 สามารถตอบปัญหา/คำชี้แจง/ให้คำปรึกษา
  1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
  1.4 เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
  1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
  2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2.3 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น
  3.1 ความประทับใจในการให้บริการ
  3.2 สามารถนำคำตอบ/ข้อเสนอแนะนำไปปรับใช้
  Please enter one response per row
  This is a required question