Podnikanie počas pandémie
Prihláška na ONLINE webinár, ktorý sa uskutoční v stredu 03.06. 2020 ONLINE z pohodlia Vášho domova, v čase od 09:00 - 11:00.
Email address *
Názov firmy *
Your answer
Adresa firmy
Your answer
Oblasť podnikania
Your answer
Webstránka spoločnosti
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 1, titul *
Your answer
e-mail účastníka 1 *
Your answer
tel. účastníka 1
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 2, titul
Your answer
e-mail účastníka 2
Your answer
tel. účastníka 2
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 3, titul
Your answer
e-mail účastníka 3
Your answer
tel. účastníka 3
Your answer
Odkiaľ ste sa dozvedeli o seminári?
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Regionálne poradenské a informčné centrum Prešov (ďalej len „RPIC Prešov“), so sídlom Raymanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 31950507, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) RPIC Prešov (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. RPIC Prešov týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy RPIC Prešov a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou.
ÁNO/NIE
Máte otázky ohľadom seminára? Opýtajte sa nás
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy