Manifest en defensa d'uns Serveis Socials dignes. Recollida d'adhesions. (incluye vers.castellano)

MANIFEST EN DEFENSA D’UNS SERVEIS SOCIALS DIGNES, DE L’ENFORTIMENT DE L’ESTAT DEL BENESTAR
(Versión en castellano, al final)

Som un grup de professionals dedicats al treball social, propers a les persones i a les seves dificultats més severes. Com a col·lectiu de treballadors/es constituïm un ampli ventall de professionals que atenen als ciutadans més vulnerables, als infants, als joves i les seves famílies , a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i amb malaltia mental, als aturats, a les persones majors, als immigrants, a les persones que s’intenten reinserir després de processos de presó o drogoaddicció i, en general a qualsevol ciutadà o ciutadana que pugui necessitar en algun moment de la seva vida un recolzament per tirar endavant.

Com a professionals responsables en la nostra feina estem preocupats i volem denunciar la retallada sagnant que s’està duent a terme des de les nostres Institucions públiques: Govern Balear, Consells Insulars i Ajuntaments de les nostres illes, amb l’excusa de resoldre una crisis que, precisament, pateixen amb més força els ciutadans amb els que treballem. “No hi ha diners” és l’excusa i el mantra que darrerament no deixam de sentir de boca dels nostres governants per aturar i retallar ajudes i subvencions a entitats, ONG’s, empreses i institucions públiques dedicades al tercer sector, eliminant així l’acció que desenvolupen aquestes, deixant a l’estacada als ciutadans atesos i enviant a l’atur als professionals que treballem dia a dia per millorar aquesta situació. Ens hem cansat i volem dir BASTA. Fins aquí!!

Des de el inici de la present legislatura han deixat de funcionar nombrosos programes, un nombre important d’entitats han hagut d’aturar la seva tasca, i altres tantes estan a punt de fer-ho. El que és més important les persones que han quedat desateses per aquests programes i entitats. A més un gran nombre de professionals del tercer sector s’han quedat a l’atur, i altres estan a punt de fer-ho.

Aquest panorama desolador pot empitjorar si els nostres governants no prenen consciència de la necessitat de donar cobertura social a totes aquelles persones que més ho necessiten. Volem recordar-los la seva promesa de no retallar els serveis bàsics al ciutadà, és a dir, educació, sanitat i serveis socials. Promesa no complida a la vista del les retallades esmentades. Cal dignificar la nostra professió prioritzant real i clarament els serveis socials, amb l’objectiu de que augmentin les igualtats reals de oportunitats dels ciutadans. Ara més que mai és necessari donar una empenta a totes aquestes iniciatives.

Aquesta situació també provoca que molts dels companys i companyes que treballen dia a dia amb els ciutadans s’han quedat a l’atur. Això és degut a la situació laboral que patim els que treballem en aquest sector, on la inestabilitat i la precarietat és sempre present. Per això és necessari que els professionals que treballen en aquest àmbit tinguin uns sous dignes, unes condicions laborals estables i que no depenguin del color polític que governi, sinó de les necessitats reals de la població. Cal dir que l’estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei de Serveis socials aprovada pel parlament en la legislatura passada, aposten decididament pels drets dels ciutadans a uns serveis socials moderns, eficients i ben dotats. Esperem que aquesta degradació del serveis públics no sigui el pròleg de un procés de privatització de l’esfera del sector social. Creiem que els ciutadans no poden ser vehicle de lucre d’uns pocs.

Aquesta situació afecta directament a tota la ciutadania i, en especial, a les persones amb més necessitats. Les conseqüències a curt termini poden provocar un augment del malestar social i de la conflictivitat, augment en despeses sanitàries degut a la desatenció de problemàtiques com la salut mental o les drogodependències... augment de la despesa en l’àmbit penitenciari, degut a la desaparició de la tasca preventiva cap a joves i adults en risc social, pèrdua en igualtat d’oportunitats d’accés a serveis i recursos de població amb especial dificultats (immigrants, discapacitats, persones sense recursos i en risc d’exclusió social, aturats, joves sense estudis...).

Tot això ataca directament a l’Estat del Benestar, eix central i cohesionador de la nostra societat. Davant aquesta situació, reclamam per part de les administracions, una aposta ferma i real pels serveis bàsics cap a la ciutadania per tal de garantir de forma total la cobertura del seu benestar i dels seus drets que apareixen contemplats a la nostra Constitució.

Per tot això, en nom de tota la ciutadania, RECLAMAM I EXIGIM ALS NOSTRES GOVERNANTS:

El pagament immediat de la deute adquirida amb les entitats, associacions, ONG’s, que treballen en el tercer sector per tal que puguin continuar la seva activitat d’atenció als ciutadans.

La reorientació de les prioritats d’inversió dels diners públics cap a la cobertura dels serveis bàsics (sanitat, educació i serveis socials), que són serveis NO PRODUCTIUS, i necessàriament han d’estar finançats per l’administració pública, com a ens responsable de tota la ciutadania.

El blindatge dels serveis i recursos necessaris que garanteixen els drets socials i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Això suposa una estabilitat en els serveis, no dependents de la línea política del moment, sinó de les necessitats reals de la població.

Unes condicions laborals dignes i estables pels treballadors i treballadores del tercer sector, necessàries per al correcte desenvolupament de les polítiques de Benestar Social, per augmentar la qualitat dels serveis oferts i per dignificar aquestes professions.

Apel·lem finalment a la solidaritat de la ciutadania, ja que som tots com a ciutadans els que sortim perjudicats de la retallada de serveis públics. Hem de reivindicar i reclamar a les administracions allò que ens pertoca, i tot allò que suposa retallades als serveis bàsics ens fa perdre drets socials adquirits al llarg de la curta història de la nostra democràcia, cosa intolerable. Per això hem de dir PROU. PROU DE RETALLADES SOCIALS. TREBALL DIGNE PELS PROFESSIONALS DEL TERCER SECTOR. DRETS SOCIALS PER TOTHOM.

VERSIÓN EN CASTELLANO
Somos un grupo de profesionales del ámbito social dedicados a trabajar de cerca con personas y sus dificultades más severas. Como colectivo de trabajador@s constituimos un amplio abanico de profesionales que atienden a los ciudadanos más vulnerables: niñ@s, jóvenes y sus familias, personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o con enfermedades mentales, desemplead@s, personas mayores, inmigrantes, personas que intentan reinsertarse después de un proceso de prisión o drogadicción y, en general, a cualquier ciudadan@ que pueda necesitar en algún momento de su vida un refuerzo para tirar hacia delante.
Como profesionales responsables de nuestra tarea estamos preocupad@s y queremos denunciar los recortes que se están dando en nuestras Instituciones Públicas: Govern Balear, Consells Insulars y Ayuntamientos de nuestras islas, con la excusa de resolver una crisis que, precisamente, padecen con más fuerza l@s ciudadan@s con l@s que trabajamos. “No hay dinero” es la excusa y el “mantra” que últimamente escuchamos de boca de los gobernantes para parar y recortar ayudas y subvenciones a entidades, ONG’S, empresas e instituciones públicas dedicadas al tercer sector, eliminando de esa forma la acción que desarrollan estas, dejando en la estacada a l@s ciudadan@s parad@s, y enviando al paro a l@s profesionales que trabajamos día a día para mejorar esta situación. Nos hemos cansado y queremos decir BASTA. Hasta Aquí!!!!
Desde el inicio de la presente legislatura han dejado de funcionar numerosos programas y entidades y otras tantas están a punto de hacerlo. Nos importa l@s usuari@s de todos esas entidades, pero también nos preocupa el gran número de profesionales del tercer sector se han quedado en el paro, y otros que están a punto de hacerlo.
Este panorama desolador puede empeorar si los gobernantes no toman conciencia de la necesidad de dar cobertura social a aquellas personas que más lo necesitan. Queremos recordarles su promesa de no recortar los servicios básicos al ciudadan@, es decir, educación, sanidad y servicios sociales. Promesa no cumplida a la vista de los
mencionados recortes. Es necesario dignificar nuestra profesión dando prioridad a los servicios sociales, con el objetivo de que aumente la igualdad de oportunidades para tod@s l@s ciudadan@s.
Denunciamos la situación de muchos compañer@s que se han quedado en paro. Esto es debido a la situación laboral que padecemos los que trabajamos en este sector, donde la inestabilidad y la precariedad están siempre presentes. Es necesario que los profesionales que trabajamos en este ámbito tengamos unos sueldos dignos, unas condiciones laborales estables y que no dependamos del color político que gobierne sino de las necesidades reales de la población. Cabe decir que el estatuto de autonomía de las Islas Baleares y la Ley de Servicios Sociales aprobada por el parlamento en la legislatura pasada, apuestan decididamente por el derecho de la ciudadanía a unos Servicios Sociales modernos, eficientes y bien dotados. Esperamos que esta degradación de los servicios públicos no sea el prólogo de un proceso de privatización de la esfera del sector social. Creemos que los ciudadan@s no pueden ser vehículo de lucro para unos pocos.
Esta situación afecta directamente a toda la ciudadanía y, en especial, a las personas con más necesidades. Las consecuencias a corto plazo pueden provocar: un aumento del malestar social y de la conflictividad; aumento en gastos sanitarios debido a la desatención de problemáticas de salud mental o las drogodependencias; aumentos en gastos en el ámbito penitenciario debido a la desaparición de la tarea preventiva sobre los jóvenes y adultos en riesgo social; pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a los servicios y recursos de la población con especiales dificultades (inmigrantes, discapacitados, personas sin recursos y en riesgo de exclusión, parados, jóvenes sin estudios, …)
Todo esto ataca al Estado del Bienestar, eje central y cohesionador de nuestra sociedad. Ante esta situación, reclamamos por parte de las administraciones, una apuesta firme y real para cubrir los servicios básicos hacia la ciudadanía y garantizar de forma total la cobertura de su bienestar y de sus derechos tal como aparecen contemplados en nuestra Constitución.
Por todo esto, en nombre de la ciudadanía, RECLAMAMOS Y EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES:
- Pago inmediato de la deuda adquirida con las entidades, asociaciones, ONG’s, que trabajan en el tercer sector para que puedan continuar su actividad de atención a los ciudadan@s
- Reorientación de las prioridades de inversión del dinero público para la cobertura de los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), que son servicios NO PRODUCTIVOS, y necesariamente han de estar financiados por la administración pública, como el responsable de toda la ciudadanía.
- Blindaje de los servicios y recursos necesarios que garanticen los derechos sociales y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Esto supone una estabilidad en los servicios, y no ser dependientes de la línea política del momento, sino de las necesidades reales de la población.
- Unas condiciones laborales dignas y estables para los trabajador@s del tercer sector, para aumentar la calidad de los servicios ofrecidos y para dignificar estas profesiones.
Apelamos finalmente a la solidaridad de la ciudadanía, ya que somos todos como ciudadan@s los que salimos perjudicad@s con los recortes de los servicios públicos. Hemos de reivindicar y reclamar a las administraciones aquello que nos toca, y aquello que supone recortes en los servicios básicos nos hace perder derechos adquiridos a lo largo de la corta historia de nuestra democracia, cosa intolerable.
POR TODO ESTO DECIMOS: ¡Basta! QUE PAREN LOS RECORTES SOCIALES. TRABAJO DIGNO PARA L@S PROFESIONALES DEL TERCER SECTOR. DERECHOS SOCIALES PARA TOD@S.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question