แบบประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพ

  1.1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับให้คำแนะนำด้านวิชาการและการใช้ชีวิตที่เพียงพอ
  1.2 มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม
  1.3 มีความเป็นกันเองใส่ใจและเต็มใจให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
  1.4 สามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาและหล่ายช่องทาง
  1.5 เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้และบรรลุวัตถุประสงค์
  Please enter one response per row
  2.1 ความรวดเร็วของการบริการข้อมูลข่าวสาร
  2.2 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
  2.3 กาาบริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
  Please enter one response per row
  3.1 กิจกรรมวิชาการที่จัดขึ้นตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  3.2 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
  3.3 ภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมที่จัดให้
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question