แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๐ (๒/๕๙) (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๐ (๒/๕๙)
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
กำลังพลของ ทบ. ให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
และเป็นการผลิตกำลังพลให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ร.ศร. คือ ทหารราบ
เพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ และประชาชน
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๐ (๒/๕๙)
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารประทวน
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับผู้บังคับหมู่ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
2. สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการยิงปืนเล็กยาวได้อย่างแม่นยำ
3. มีความรู้ทางยุทธวิธีระดับหมู่ ตอน หมวดปืนเล็กและมีความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
4. มีสมรรถภาพร่างกายตรากตรำต่อการปฏิบัติการทางทหารได้

-----------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่บรรจุ/ปฏิบัติงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
1.3 ความสามารถทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
1.4 ความสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนเล็กยาว
1.5 ความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
1.6สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
2. คุณลักษณะ : ด้านภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
2.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
2.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
2.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
2.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
2.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
2.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
2.9 ความยุติธรรม
3. อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา *
5
4
3
2
1
3.1 ภูมิใจในความเป็นคนไทย
3.2 ไม่ฝักใฝ่หรือเห็นดีเห็นงามกับบุคคลที่จาบจ้วงดูหมิ่นมุ่งทำลายสถาบันชาติ
3.3 รักษาความเป็นไทย เอกลักษณ์บ้านเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3.4 เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
3.5 ไม่ยึดติดผลประโยชน์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่มีการคอรัปชั่นบ้านเมือง
3.6 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
3.7 ควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม
3.8 นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3.9 เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
3.10 เคารพและรักคนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา
3.11 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3.12 ภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
3.13 ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3.14 เมื่อได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง จะยืนตรงทำความเคารพ อย่างสุภาพ
3.15 แสดงความจงรักภักดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
3.16 เป็นผู้ที่มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
3.17 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.18 เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
3.19 เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
3.20 ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๐ (๒/๕๙)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service