Kwestionariusz do liceum
Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr VIII (RCKU Puławy).
Rok szkolny *
Nauka w naszych szkołach rozpoczyna się 2 razy w roku: od września i od lutego.
1.1. Semestr nauki *
Prowadzimy nabór na pierwszy semestr. Po szkole zawodowej lub branżowej I stopnia możemy przyjąć na semestr trzeci. Na wyższe semestry przyjmujemy tych, którzy przerwali naukę w szkole średniej, a teraz chcieliby uzupełnić wykształcenie (mogą być konieczne do zdania egzaminy klasyfikacyjne związane z różnicami programowymi).
1.2. Klasa *
Klasa pierwsza (semestr I lub II), klasa druga (semestr III lub IV), klasa trzecia (semestr IV lub V)
1.3. Rozszerzenia *
Zaznaczamy 2 przedmioty spośród: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie
Required
1.4 Język obcy *
2. DANE o KANDYDACIE
prosimy wpisywać zgodnie z danymi w dowodzie osobistym lub w paszporcie
2.1. Nazwisko *
2.2. Imię/imiona *
2.3 Nazwisko rodowe *
Kobiety wpisują swoje nazwisko rodowe. Mężczyźni wypełniają tylko wtedy, gdy zmieniali nazwisko.
2.4. Data urodzenia *
wpisujemy datę w formacie RRRR-MM-DD (R- rok, M - miesiąc, D-dzień) lub datę z nazwą miesiąca słownie
2.5. Miejsce urodzenia *
2.6. Województwo/ kraj urodzenia *
wpisujemy nazwę województwa miejsca urodzenia (np. lubelskie, mazowieckie) oraz kraj (jeśli to nie Polska)
2.7. PESEL *
Wpisujemy numer PESEL, a w przypadku słuchaczy zagranicznych można wpisać "brak" lub "nie mam"
2.8. Imiona rodziców *
wpisujemy w kolejności takiej, jak w dowodzie osobistym
3. DANE KONTAKTOWE
Prosimy podać dane do kontaktu (numer telefonu, adres mailowy), abyśmy mogli skontaktować się z Państwem, wyjaśnić ewentualne niejasności lub błędy
3.1. Nr telefonu/telefonów *
Prosimy podać pełny numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Numer telefonu będzie wykorzystywany do bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem
3.2. Adres e-mail *
4. ADRES ZAMELDOWANIA
4.1. Kod pocztowy *
4.2. Poczta *
4.3. Miasto/ miejscowość *
4.4. Ulica *
4.5. Nr domu/nr mieszkania *
4.6. Gmina *
4.7. Powiat *
4.8. Województwo *
podajemy nazwę województwa w formie przymiotnikowej
4.9. Kraj stałego zamieszkania *
4.10. Adres do korespondencji *
Jeśli ten adres jest taki sam jak poprzedni to wybieramy opcję "jak wyżej", a jeśli jest inny to wpisujemy w kolejności: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania (jeśli Pan/Pani jest spoza Polski to dopisujemy kraj miejsca zamieszkania).
Required
5. DOTYCHCZASOWA EDUKACJA
5.1. Wykształcenie *
posiadane wykształcenie, określane na podstawie świadectwa ukończonej szkoły
5.3. Przerwano naukę w szkole
Kandydaci, którzy przerwali naukę w szkole średniej wpisują nazwę i adres szkoły. Pozostali wybierają opcję "nie dotyczy".
5.4. Typ szkoły, w której przerwano naukę *
Kandydaci, którzy przerwali naukę w szkole średniej zaznaczają typ szkoły. Pozostali wybierają opcję "nie dotyczy".
5.2. Ostatnia ukończona klasa *
Wybieramy klasę tylko w przypadku przerwania nauki w szkole średniej. Pozostali zaznaczają opcję "nie dotyczy".
6. PRACA ZAWODOWA
6.1. Aktualna sytuacja zawodowa *
Jeśli Pan/Pani pracuje to prosimy wpisać miejsce pracy w miejscu na inną odpowiedź
Required
7. DANE Z DOWODU OSOBISTEGO
7.1. Adres zameldowania *
7.2. Seria i nr dowodu osobistego *
7.3. Data wydania *
prosimy wpisać w formacie RRRR-MM-DD
7.4. Organ wydający *
8. OŚWIADCZENIA
8.1. Zobowiązanie *
Zobowiązuję się do dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:
TAK
NIE
oryginał świadectwa ukończenia szkoły
oryginały świadectw z klas ze szkoły, w której przerwano naukę
zdjęcia - 2 sztuki (podpisane na odwrocie)
8.2. Oświadczenie *
Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej art. 272 Kodeksu Karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem (prosimy wpisać swoje imię i nazwisko)
9. KLAUZULA INFORMACYJNA
9.1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (ul. Norwida 8A, tel. (81) 886-37-05, 886-39-36, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu..
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy