แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กองพัฒนานักศึกษาจะประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
สถานภาพ *
เพศ *
คณะ (สำหรับนักศึกษา)
ชั้นปี (สำหรับนักศึกษา)
ภาค (สำหรับนักศึกษา)
งานที่ติดต่อ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /บุคลากร *
(โปรดระบุระดับความพึงพอใจ)
5
4
3
2
1
ให้บริการตรงตามความต้องการ
ให้คำแนะนำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
ช่วยแก้ปัญหา หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ
ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
ระยะเวลาในการให้บริการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับให้บริการ
เอกสาร/แผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
ที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
อุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัย และเพียงพอ
ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ
สถานที่ให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
ข้อเสนอแนะ ด้านจุดเด่นการบริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะ ด้านสิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service