แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชย ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำชี้แจง

🎯ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนางานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อชมเชย จากผู้รับบริการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพันธกิจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ

2.การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อชมเชยหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียน รายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลา สถานที่ หรือรูปภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.หากผู้ร้องเรียนจงใจให้ข้อมูลการร้องเรียนที่เป็นเท็จ หรือเจตนากลั่นเกล้ง กล่าวหาให้ผู้อื่นเสียหาย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.หากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอไม่พิจารณารับข้อร้องเรียนดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการเสนอแนะจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขี้น

5.ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จะรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเท่านั้น เว้นแต่ผู้ร้องเรียนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้

😎 กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับบริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
⌚ ระยะเวลาจัดเก็บแบบฟอร์มร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชย : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🤓 แบบสำรวจนี้ มีข้อคำถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชย
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อร้องเรียน


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse