แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยในชั้นเรียน”จัดโดย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
1. ด้านวิทยากร
1.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ความรอบรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 การใช้สื่อในการถ่ายทอดความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 เอกสารประกอบการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้
3.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านระยะเวลาการอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 อาหารมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 การให้บริการในภาพรวมของผู้จัดโครงการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service