แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้
ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
คำชี้แจง
โปรดเลือกข้อที่แสดงสภานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ ๑. สภานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
๑. สถานะ *
๒. เพศ *
๓. คณะ *
๔. หลักสูตร/สาขา *
ตอนที่ ๒. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
กรุณาเขียนเครื่องหมายลงใน  ที่ระบุหมายเลขระดับความคิดเห็น
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง น้อย
คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
๑. ห้องเรียน *
5
4
3
2
1
ห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
อุปกรณ์ประจำห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ
๒. ห้องปฏิบัติการ *
5
4
3
2
1
ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย
ห้องปฏิบัติการ สะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
๓. สิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
ห้องสมุด หนังสือ ตำรา เพียงพอและทันสมัย
การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียการสอน
วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย
จำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ
๔. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนหรือทำงานร่วมกัน *
5
4
3
2
1
มีสถานที่เพียงพอ
สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๕. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง *
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการใช้งาน
ความรวดเร็วในการใช้งาน
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ความพร้อมในการให้บริการศูนย์การเรียรรู้ด้วยต้นเอง
ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๖. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ *
5
4
3
2
1
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน
ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC
๗. ระบบโทรศัพท์
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย
๘. ระบบกล้องวงจรปิด
5
4
3
2
1
จำนวนกล้องมีเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย
ความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพย้อนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปิด
ความพึงพอใจในการใช้ระบบวิดีโอวงจรปิด
๙. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวรลิขสิทธิ์
จำนวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
๑๐. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service