แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์
โปรดแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจความพึงพอใจ
ชื่อ - สกุล ห้อง เลขที่
Your answer
ด้านการออกแบบ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การออกแบบส่วนประกอบของหน้าจอภาพ
ความเหมาะสมของการใช้สี ขนาดของภาพและตัวอักษร
การใช้วีดิโอ
การให้คำแนะนำในการใช้บทเรียน
ความสะดวกในการใช้งาน
ด้านการจัดการบทเรียน
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การเข้าสู่บทเรียน
ลำดับเนื้อหาในการเรียน
เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา
การปฏิสัมพันธ์และการให้ผลตอบกลับ
การรายงานผลคะแนน
ด้านการนำเสนอเนื้อหา
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความเหมาะสมของเนื้่อหากับวัยผู้เรียน
ลำดับความยากง่ายในการนำเสนอ
เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่เรียน
เนื้อหาและแบบฝึกหัดช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
เนื้อหาและแบบฝึกหัดช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การบริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการ
การบริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
การประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวและประกาศ
การติดต่อสื่อสารผ่านกระดานถามตอบ
การติดต่อสื่อสารผ่านห้องสนทนาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms