แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์
โปรดแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจความพึงพอใจ
ชื่อ - สกุล ห้อง เลขที่ *
Your answer
ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การออกแบบส่วนประกอบของหน้าจอภาพ
ความเหมาะสมของการใช้สี ขนาดของภาพและตัวอักษร
การใช้วีดิโอ
การให้คำแนะนำในการใช้บทเรียน
ความสะดวกในการใช้งาน
ด้านการจัดการบทเรียน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การเข้าสู่บทเรียน
ลำดับเนื้อหาในการเรียน
เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา
การปฏิสัมพันธ์และการให้ผลตอบกลับ
การรายงานผลคะแนน
ด้านการนำเสนอเนื้อหา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความเหมาะสมของเนื้่อหากับวัยผู้เรียน
ลำดับความยากง่ายในการนำเสนอ
เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่เรียน
เนื้อหาและแบบฝึกหัดช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
เนื้อหาและแบบฝึกหัดช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การบริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการ
การบริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
การประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวและประกาศ
การติดต่อสื่อสารผ่านกระดานถามตอบ
การติดต่อสื่อสารผ่านห้องสนทนาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms