LĪKĀ TILTA REGATE 2019
Pirms reģistrēt komandu, lūgums iepazīties ar sacensību noteikumiem.
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka pasākuma “Līkā tilta regate 2019” (turpmāk – Sacensības) mērķi, uzdevumus un organizēšanas, uzvarētāja noteikšanas un apbalvošanas kārtību.
2. Sacensības organizē Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, tālrunis: 29491685, e-pasts: info@visitogre.lv (turpmāk – Sacensību organizators).

II. Pasākuma mērķis un uzdevumi

3. Sacensību mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes Ogres novadā.
4. Sacensību uzdevumi:
4.1. iesaistīt Ogres novada juridiskās personas, publiskās personas, iestādes, nevalstiskās organizācijas, domubiedru grupas un citus interesentus sporta pasākumos;
4.2. popularizēt Ogres upes izmantošanu ūdenstūrisma vajadzībām.

III. Pieteikšanās Sacensībām

5. Pieteikumu Sacensībām var iesniegt nolikuma 4.1. punktā minētās personas.
6. Pieteikšanās Sacensībām notiek līdz 2019.gada 24. maijam, plkst. 17:00. Sacensību pieteikuma formu (pielikums) var aizpildīt elektroniski www.visitogre.lv mājas lapā vai saņemt un iesniegt klātienē Ogres novada Tūrisma informācijas centrā Ogrē, Brīvības ielā 36, darba laiks vasaras sezonā (no 1.maija līdz 31.septembrim) pirmdiena līdz piektdiena 9:00 – 18:00, sestdiena 12:00 – 16:00, svētdien – slēgts.
7. Piesakot dalību Sacensībās, visi tās dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas pilnu atbildību par sevi, savu mantu, veselību un dzīvību.

IV. Pasākuma norises vieta un laiks

8. Sacensības notiek Ogres upē pie Ogres upes Līkā tilta, posmā no Ogres upes labā krasta uz kreiso krastu un atpakaļ 2019. gada 25. maijā, no plkst. 14.00 līdz 16:00.
9. Sacensību norises laikā iespējamas nelielas izmaiņas.

V. Sacensību noteikumi un kārtība

10. Komandā piedalās trīs dalībnieki, no kuriem divi ir airētāji, viens karoga turētājs.
11. Komandā nevar tikt iekļauti dalībnieki, kuri ir jaunāki par 16 gadiem.
12. Maksimālais Sacensību komandu skaits ir 30. Ja ir pieteikušās vairāk nekā 30 komandas, Sacensību organizators nosaka komandas, kuras piedalās Sacensībās, vadoties pēc komandas pieteikuma saņemšanas laika rindas kārtībā.
13. Komanda Sacensībās piedalās ar iepriekš sagatavotu karogu, kas simbolizē pārstāvēto dalībnieku grupu.
14. Dalība Sacensībās ir bez maksas.
15. Sacensību organizators izlozes kārtībā komandas sadala pāros pa divi, un šādos pāros tās piedalās Sacensībās.
16. Katra komanda veic iezīmētu distanci ar Sacensību organizatora piešķirto laivu.
17. Sacensību organizatora nozīmēti pārstāvji katras komandas veikto distances laiku uzņem un pierakstīta kopējā Sacensību dalībnieku tabulā.
18. Ātrākās komandas tiek noteiktas, balstoties uz braucienu rezultātiem, kas pierakstīti Sacensību kopējā tabulā.
19. Četras ātrākās komandas piedalās fināla braucienā.
20. Sacensību organizētājs nodrošina visu Sacensībām nepieciešamo aprīkojumu - laivas, airus un glābšanas vestes.
21. Visus izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku ierašanos un uzturēšanos Sacensību vietā, sedz paši Sacensību dalībnieki.

VI. Sacensību uzvarētāja noteikšana un dalībnieku apbalvošana

22. Uzvar viena no četrām komandām, kura fināla braucienā distanci veic visātrākajā laika posmā.
23. Vienas stundas laikā pēc četru ātrāko komandu fināla braucienu beigām un rezultātu apkopošanas, ko veic Sacensību organizators, Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar īpašām Sacensību atbalstītāju sarūpētām balvām, Sacensību organizētāja diplomiem un kausiem. Visas komandas saņem pateicības rakstus par dalību Sacensībās.

VII. Personas datu apstrāde

24. Personas datu apstrādes mērķis – fiziskas personas dalība Sacensībās, tai skaitā, fiziskas personas iesnieguma izskatīšana par dalību Sacensībās.
25. Personas datu papildu ieguves avots – nav papildus datu ieguves avotu.
26. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums – personas datu apstrāde var tikt veikta, ja persona devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem.
27. Personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šādus principus:
27.1. personas datu apstrāde tiek veikta likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
27.2. personas dati tiek apstrādāti adekvāti, atbilstīgi un tikai tie, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
27.3. personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
27.4. personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
27.5. tiek apstrādāti tikai precīzi personas dati, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
27.6. personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde netiks veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.
28. Personas datu glabāšanas laiks – 5 (pieci) gadi.
29. Personas datu saņēmēji – personas datu apstrādi var veikt Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” darbinieki.
30. Datu subjekta tiesības – datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
31. Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
32. Pārzinis personas datu apstrādei šo Sacensību ietvaros ir Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, tālrunis: 29491685, e-pasts: info@visitogre.lv, interneta vietne: www.visitogre.lv.

REĢISTRĀCIJAS FORMA
Komandas nosaukums *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums/iestāde/organizācija
Your answer
Dalībnieka VĀRDS UZVĀRDS *
Your answer
Dalībnieka VĀRDS UZVĀRDS *
Your answer
Dalībnieka VĀRDS UZVĀRDS *
Your answer
Kontaktpersonas e-pasts *
Your answer
Kontaktpersonas tālruņa numurs *
Your answer
Esmu iepazinies un piekrītu sacensību noteikumiem *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra. Report Abuse - Terms of Service