ประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงาน จึงใคร่ขอเวลาท่านเพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
2.เพศ *
3.อายุ *
4.ระดับการศึกษาสูงสุด *
5.ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีบ่อยเพียงใด *
6.หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.ท่านรู้จักเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์
โปรดระบุความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร *
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้  4 = มากหรือดี  5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
1) ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
2) การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
3) ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
4) ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
5) ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
6) ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
7) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
8) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
9) ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของเว็บไซต์ *
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้  4 = มากหรือดี  5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
10) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
11) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
12) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
13) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
14) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links)
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้  4 = มากหรือดี  5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
15) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กรุณาให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy