แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ท่านติดต่อกับหน่วยงานใดของสำนักงานอธิการบดี *
ประเด็นข้อสอบถาม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียน ลงทะเบียนเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต หรือการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ท่านคิดว่าช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกมากน้อยเพียงใด
ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดีมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนและนิสิตมากน้อยเพียงใด
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับบริการของสำนักงานอธิการบดีมากน้อยเพียงใด (ไม่นับรวมคณะ)
ความคิดเห็นอื่น ๆ โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse