แบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา (ส.นบส. รุ่นที่ 12)
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบประเมินสมรรถนะสำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 12)

แบบประเมินชุดนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มี 64 ข้อ และตอนที่ 2 มี 20 ข้อ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของผู้เข้าร่วมหลักสูตร ส.นบส. ของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น ไม่มีผลต่อเนื่องไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการอบรมในหลักสูตร

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน "ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง" เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงานส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร และเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่เผยแพร่ให้บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

โดยนอกจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องประเมินตนเองแล้ว ผู้บังคับบัญชา (1 คน) เพื่อนร่วมงาน (1 คน) และผู้ใต้บังคับบัญชา (1 คน) จะต้องประเมินผู้เข้าร่วมหลักสูตรผ่านการตอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ (360 องศา) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

แบบประเมินนี้จะใช้เวลาในการทำประมาณ 15-20 นาที และเนื่องจากแบบประเมินไม่สามารถ save ข้อมูลเพื่อย้อนกลับมาทำใหม่ได้ในภายหลัง จึงขอความกรุณาท่าน ตอบแบบประเมินให้เสร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียว หากท่านตอบแบบประเมินมากกว่า 1 ครั้ง สำนักงาน ก.พ. จะใช้ชุดข้อมูลที่ท่านตอบ "ครั้งล่าสุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด" เท่านั้น

หมายเหตุ: กรณีขัดข้อง หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับแบบสำรวจ ท่านสามารถประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ที่:
โทร. 02-547-1879
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy