แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๕ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๕
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผบ.หน่วย และ ฝอ.ในระดับ พัน.ร. ได้
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๑๓๕
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้ ๑. มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๑.๑ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบได้
๑.๒ ฝ่ายอำนวยการของกองพันทหารราบได้
๒. มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ.๔ ประการ ได้แก่การป้องกันประเทศ,
การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ
๓. เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทรหดอดทนต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ
-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติการรบ ด้วยวิธี รุก , รับ และร่นถอย
  1.2 สามารถทำหน้าที่ ผบ.หน่วย และ ฝอ.ในระดับ พัน.ร. ลงมาได้
  1.3 มีความรู้ในเรื่องการจัดและหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการในระดับ พัน.ร. ได้
  1.4 มีความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายอำนวยการกับผู้บังคับบัญชาหน่วย
  1.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการได้ทั้งยามปกติและยามสงคราม
  1.6 มีความเข้าใจในศิลปความเป็นผู้นำเกี่ยวกับ แนวความคิด คุณลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ หลักการของผู้นำ เครื่องชี้วัด และวิธีแก้ปัญหาของความเป็นผู้นำทางทหารอย่างแท้จิง
  1.7 มีความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ
  1.8 สามารถทำแผนบทเรียนและดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
  3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 มีความยุติธรรม
  3.10 มีความเป็นผู้นำ
  3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question