แบบสอบถามความพึงพอใจของ ประชาชน ต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 86 ปี ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนต่อไป
ในการนี้จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยทำเครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาตามความเป็นจริงมากที่สุด แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ด้านการบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรวิชาการ) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ด้านผู้บริหารและครู) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ด้านนักเรียน) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Montfort College. Report Abuse - Terms of Service